Hülya Avşar

Hülya AvşarHülya Avşar’ın doğum Yeri: Kars